नगरपालिका निर्वाचन प्रपत्र
प्रपत्र - क  Download
प्रपत्र - 1  Download
प्रपत्र - 2  Download
प्रपत्र - 2 (A)  Download
प्रपत्र - 3  Download
प्रपत्र - 4  Download
प्रपत्र - 5  Download
प्रपत्र - ख  Download
प्रपत्र - ग  Download
प्रपत्र - घ  Download